Biztos Kezdet Gyerekház vezető – Álláspályázat – 2023.09.10.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

a HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

pályázatot hirdet a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény. (Mt.) által meghatározott jogviszony keretében

Biztos Kezdet Gyerekház vezető

munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

A Napsugár Biztos Kezdet Gyerekház szakmai vezetői feladatainak ellátása:

– A gyerekház nyitvatartási idejében jelen van és irányítja a gyerekház munkatársainak munkáját, tevékenységét, biztosítja a szakmai munka magas színvonalát.

– Irányítja a családokkal történő közreműködést, a heti és havi team-megbeszéléseket, a gyerekek megfigyelésére és állapotfelmérésére vonatkozó tevékenységeket.

– Ellátja a gyerekház kötelező dokumentációs tevékenységét.

– Elkészíti az intézmény éves munkatervét, éves tematika és havi tervét.

– Biztosítja a gyerekház törvényes és szakszerű működését és gazdálkodását, a házirend betartását.

– Kapcsolatot tart a gyerekház kötelező partnereivel: a védőnői és gyermekjóléti szolgálattal, a helyi óvodával és bölcsődével, teljesíti a jelzőrendszeri tagságból fakadó kötelezettségeit.

– Szaktudásával hozzájárul az általa vezetett gyerekház tevékenységéhez.

– A mentorral együttműködve értékeli és fejleszti a gyerekház tevékenységét.

– Irányítja a gyerekház külső kommunikációját, közösségi programokat szervez.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) által meghatározott jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idejű munkaszerződés; 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra); Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 3626Hangony, Rákóczi Ferenc út 175. – Napsugár Biztos Kezdet Gyerekház

Álláshirdető szervezet bemutatása: A Hangony Községi Önkormányzat az EFOP-1.4.3-16-2017-00131 „Biztos Kezdet Gyerekház kialakítása Hangonyban” című projekt keretein belül kialakított intézménye vonatkozásában hirdet pályázatot hirdet biztos kezdet gyerekház vezető munkakör betöltésére.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkabér megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezései az irányadóak. Próbaidő: 3 hónap.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, vagy személyesen; zárt borítékban, Hangony Községi Önkormányzat (3626 Hangony, Rákóczi Ferenc út 130.) címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni: Biztos kezdet gyerekház vezető/2023.

Pályázati feltételek:

– Büntetlen előélet

– Cselekvőképesség

– Magyar állampolgárság

– Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

A pályázónak rendelkeznie szükséges az alábbi képesítések valamelyikével:

– felsőfokú pedagógiai végzettséggel,

– elsőfokú egészségügyi végzettséggel,

– pszichológusi végzettséggel,

– felsőfokú szociális végzettséggel,

– a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész I. Alapellátások cím 2.A) és 2.B) pontjában a bölcsődei igazgatóság, egyesített bölcsődék, önálló bölcsőde magasabb vezetőjére meghatározott képesítések valamelyikével,

– felsőfokú mentálhigiénés végzettséggel, vagy

– egyéb felsőfokú végzettség mellett a Biztos Kezdet Gyerekházban eltöltött legalább kétéves szakmai tapasztalattal, és

a pályázó vállalja, hogy a vezetői munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától számított két éven belül eredményesen elvégzi a Biztos Kezdet Alapképzést.

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 3

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 0

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a további szakmai és vezetői tapasztalat.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

– Egészségügyi alkalmasság

– Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete és használata

– Nem áll gyermekek sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény miatt indult eljárás alatt

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

– Szövegszerkesztő (pl. Word) – Középszint

– Táblázatkezelő (pl. Excel) – Középszint

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

– Felelősség-vállalás

– Cél- és feladat-orientáltság

– Kommunikációs készség

– Konfliktus-kezelés, érdekérvényesítés

– Vezetői funkciók ellátása

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

– a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

– szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása

– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 25.

A pályázat elbírálásának módja: A munkáltatói jogkört gyakorló általi kiválasztás. A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. szeptember 30.

A pályázati kiírás közzétételének helye: www.hangony.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023. október 1.